Số ký hiệu:

01/HD-TW

Trích yếu nội dung: Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng.
Ngày ban hành: 06/10/2021
Hình thức văn bản: Văn bản khác
Cơ quan ban hành: TU - HĐND -UBND Tỉnh
Người ký duyệt: Võ Văn Thưởng
Tệp đính kèm: 81-bs.signed-1145427.pdf